Integrirani kurikulum – RPS Tuzla

Integrirani kurikulum

INTEGRIRANI KURIKULUM ZA VRTIĆ

Godišnji plan i program odgajatelja vrtića „Richmond Park International Preschool“ za pedagošku godinu 2019./2020. izrađen je s ciljem poticanja cjelovitog razvoja djeteta, a uvažavajući individualne razvojne potrebe i mogućnosti djeteta. Program se provodi u skladu sa suvremenom koncepcijom predškolskog odgoja i obrazovanja, polazeći od stvarnih potreba djeteta i njegove osobnosti, u stalnoj dinamičnoj interakciji s porodicom i okruženjem.

Svojim djelovanjem pružamo podršku porodici pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija i doprinosimo razvoju društvene zajednice. Poseban naglasak staviti ćemo na intenzivnije i stručnije komuniciranje s roditeljima, kako bi postali aktivni partneri u odgoju svog djeteta te jačali svoju roditeljsku ulogu. Svojim djelovanjem posredno pružamo podršku obitelji, pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija i doprinosimo razvoju društvene zajednice.

CILJEVI I ZADACI

Ciljevi i zadaci se uklapaju u opće ciljeve odgoja i obrazovanja, dakle osiguranje optimalnih uslova za tjelesni, intelektualni i socijalni razvoj, te uspješniji dalji odgoj i obrazovanje djece u skladu sa naučnim dostignućima. Primarni zadatak je njega tjelesnog i psihičkog zdravlja djeteta, podsticanje cjelovitosti razvoja svih funkcija, sposobnosti i mogućnosti u skladu sa naučnim spoznajama i zakonitostima dječijeg razvoja , te trajan rad na razvoju dječije ličnosti i kvalitetu njegovog života.

Predškolski odgoj i obrazovanje je temeljna komponenta individualnog razvoja jer određujekasnija obilježja ličnosti, ponašanje, fizičke i kognitivne sposobnosti. Uz odgoj u porodici kao prvoj socijalnoj grupi u koju se dijete uključuje veoma je bitan odgoj u predškolskoj ustanovi zbog čega se ciljevi i zadaci predškolskog odgoja ostvaruju upravo kroz saradnju i aktivno učešće roditelja i društvene zajednice što doprinosi usklađivanju odgojnih rezultata na djecu.

Sadržaj njege, odgoja i obrazovanja u pedagoškoj 2019/20. godini bit će usmjeren na:

• Stvaranje i razvoj pozitivnih društveno-emocionalnih odnosa
• Poticanje spontanih dječijih aktivnosti
• Čuvanje i jačanje dječijeg zdravlja
• Formiranje higijenskih i drugih elementarnih navika
• Pravilan razvoj dječijeg organizma
• Razvoj motorike i tjelesnih sposobnosti djeteta
• Bogaćenje dječijeg iskustva o ljudima, predmetima i pojavama iz neposredne dječije okoline
• Razvoj matematičkih pojmova i relacija
• Razvoj govora i drugih vidova samoizražavanja
• Razvoj intelektualnih i moralnih sposobnosti

Za djecu koja žive u porodicama u kojima se manje primjenjuje edukativni sadržaj naši programi imaju kompenzacijsku ulogu. Ta uloga se, pored ostalog, sastoji u:

Tjelesni i psihomotorni razvoj

Tjelesni i psihomotorni razvoj u pedagoškoj 2019/20. godini bit će usmjeren na:

• Poštivanje i zadovoljavanje individualnih potreba djece, a posebice u adaptacijskom periodu, izmjeni odmora i aktivnosti, te pravilnoj prehrani
• Uvažavanje i zadovoljavanje različitih dječijih potreba za odmorom
• Usavršavanje fleksibilnog konzumiranja obroka vodeći računa o individualnoj različitosti kod djece pri količini i vrsti konzumiranja hrane, te usavršavanje samoposluživanja, čistoće i kulture prehrane
• Konstantno usavršavanje kulturno-higijenskih navika, tj. podsticanje brige o sebi
• Djelovanje na razvoj i unaprijeđivanje ekološke svijesti kod djece
• Jačanje imunološkog sistema i djelovanje u pravcu očuvanja zdravlja djece (boravak i igre na zraku, tjelesno vježbanje, primjereno odijevanje)
• Osiguravanje sigurnosti djece uz razvijanje i usavršavanje dječije sposobnosti samozaštite (koordinacija pokreta, manipulativne sposobnoti)
• Uvažavanje različitosti i zadovoljenje potreba djece s posebnim potrebama
• Razvoj i njega humanih odnosa u komunikaciji, tj. briga o drugima

Socio-emocionalni razvoj i razvoj ličnosti

Socio-emocionalni razvoj i razvoj ličnosti u pedagoškoj 2019/20. godini će biti usmjeren na:

• Djelovanje na razvoj osjećaja sigurnosti i samopouzdanja kod djece , upoznavanje sa prostorom s mogućnošću korištenja i mijenjanja različitih prostora (centri aktivnosti) prema dječijim potrebama
• Djelovanje na razvoj pozitivne slike o sebi kao i na razvoj humanih i saradničkih odnosa u grupi, učenje pozitivnih životnih vještina uz samopotvrđivanje na pozitivan, zdrav i neizričan način
• Bogatom poticajnom sredinom i raznolikošću sadržaja i aktivnosti zadovoljavati dječiju radoznalost i bogatiti dječiji doživljajni svijet
• Osnovni pristup u radu sa djecom zasnovan je na poštovanju dječije ličnosti

Spoznajni razvoj

Spoznajni razvoj u pedagoškoj 2019/20. godini bit će usmjeren:

• Poticanje senzibilizacije osjetila putem otkrivanja osobina, funkcija i odnosa
• Podržavanje i njegovanje prirodne radoznalosti djeteta
• Obogaćivanje dječije spoznaje kako živjeti zdrav život
• Poticanje konstruktivnog načina rješavanja problema
• Razvijanje dječije pažnje, koncentracije i mišljenja uz poticaj na samootkrivanje i samoučenje rješavanjem djetetu bliskih i dostupnih problema na njima svojstven način
• Zadovoljavanje dječijih interesa za pisane znakove
• Djelovanje na senzibilizaciji djece za anrodne običaje i kulturnu baštinu

Govor, komunikacija, istraživanje i stvaralaštvo

Govor, komunikacija, istraživanje i stvaralaštvo će u pedagoškoj 2019/20. godini biti usmjereni na:

• Djelovanje i rad na usvajanju, sređivanju i obogaćenju svih oblika komunikacije i izražavanja kod djece bogatstvom prirodnih, društvenih i umjetničkih sadržaja u cilju ličnog unaprijeđenja i unaprijeđenja međuljudskih odnosa
• Bogaćenje i razvoj dječijeg govora i govornog stvaralaštva, sposobnosti primanja razumijevanja i izražavanje poruka
• Razvijanje i usavršavanje likovnih sposobnosti i likovnog stvaralaštva kod djece
• Ohrabrivanje slobode izražavanja dječijih potreba, interesa i impresija preoblikovanjem sredine korištenjem materijala i poticaja
• Zadovoljavanje dječijih interesovanja za pismenom komunikacijom

Dokumenti za preuzimanje

Godišnji plan i program "Pčelice"

Godišnji plan i program "Gusjenice"

Kindergarten (3-5) ESL kurikulum

Plan i program za predškolski uzrast - IQ liga

Plan i program - sportski klub "Delfin"

Plan i program za muzičku sekciju